ผู้บริหาร ศูนย์อโรคยา

ประวัติพนักงาน


นางสาวอริสรา ปั้นทอง

ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ, หลักสูตรครู ก ผู้ให้บริการไทยสปาเพื่อสุขภาพ , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1 , ผู้ช่วยแพทย์แผนไทยหลักสูตร 330 ชั่วโมง , , ครูผู้สอนวิชาชีพระยะสั้น 108 อาชีพ วิชานวดเท้าเพื่อสุขภาพ , หลักสูตรไทยสปาเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง , หลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150ชั่วโมง , ภาษาอังกฤษสำหรับอาชีพต่างๆ , หลักสูตรการนวดไทย 150 ชั่วโมง , วิทยากรการฝึกอบรมการทำสปาเพื่อสุขภาพ ประสบการณ์นวด19ปี 


นายดาวเรือง ปั้นทอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา แพทย์แผนไทยประยุกต์ , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พนักงานนวดไทยระดับ 1 , ระดับ 2 ,
อนุกรรมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติพนักงานนวดไทย ระดับ 1 , ระดับ 2
ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ
ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ , ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย สาขา เวชกรรมไทย , สาขา เภสัชกรรมไทย , สาขา ผดุงครรภ์ไทย , สาขา การนวดไทย , สาขา เวชกรรมไทย , สาขา เภสัชกรรมไทย , สาขา ผดุงครรภ์ไทย , สาขา การนวดไทย
ประสบการณ์ด้านการแพทย์แผนไทย การนวดไทยภูมิปัญญาท้องถิ่น 20 ปี

นายเก่งสกุล โพธ์ชัย
หลักสูตรนวดแผนไทย , หลักสูตรนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง, หลักสูตรการนวดแผนไทย เพื่อสุขภาพ , หลักสูตรวิชา นวดรักษาโรค 150 ชั่วโมง
ประสบการณ์ด้านการนวด 1 ปี

นางแสงรัศมี ปั้นทอง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขา แพทย์แผนไทยประยุกต์ , มาตรฐานฝีมือ แรงงานอห่งชาติพนักงานนวดไทย ระดับ 1 ,ระดับ 2 , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ( สปาตะวันตก ) , มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพนักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ ( หัตถบำบัด ) , ผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ , ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทยสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ ,
ผู้ประกอบโรคศิลปะแพทย์แผนไทย สาขา เวชกรรมไทย , สาขา เภสัชกรรมไทย ,สาขา ผดุงครรภ์ไทย , สาขา การนวดไทย , ครูผู้รับมอบตัวศิษย์ สาขา เวชกรรมไทย , สาขา เภสัชกรรมไทย , สาขา ผดุงครรภ์ไทย , สาขา การนวดไทย
ประสบการณ์ด้านการทำนวด 20 ปี


นางสาวดาลิน สิริสุวรรณกิจ
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Powered by MakeWebEasy.com